Bronnenlijst

Hier komt een lijst met de verschillende bronnen van de artikels.

1. (Van Gageldonk, P., (2000) Eurohooligans)

2. (Verleyen, K., De Smet, S.,(1996) Hooligans)

3. (Buruma, Y. (2005). De dreigingsspiraal)

4. (Bron: De Pauw, E (2012). Inleiding in de integrale veiligheid :Cursus)

5. (Bestuur, R. v. (januari 2011). Veiligheid nader beschouwd)

6. Desmond Morris, Spel om de bal. Over tradities en rituelen, spelers en supporters in de fascinerende wereld van het voetbal, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1982.

7. Thomas Pakenham, The Boer War, Weidenfeld & Nicolson, Londen, 1997, blz. 288-307.

8. Gilbert Roox, ‘Waarom voetbal de Nobelprijs niét verdient’, in De Standaard, 27 januari 2001 en Keesings Historisch Archief 1969, blz. 449-450.

9. René Appel, Voetbaltaal, Sdu, Den Haag, 1990.

10. Arthur Ferrill, De oorsprong van oorlog. Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de

11. B. Maso, ‘Zij dorstten niet naar het bloed van hun broeders’, in A.J. Brand (red.), Oorlog in de middeleeuwen, Verloren, Hilversum, 1989, blz. 89-109.

12. Joachim Bumke, Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen, deel 1, Aula, Het Spectrum, Utrecht, 1989, blz. 318-352.

13. Diederik Boeykens, ‘Zinloos geweld bestaat niet’, in Streven, januari 2001, blz. 48-57.

14. Aristoteles, Poëtica (vert. N. van der Ben & J.M. Bremer), Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1986.

15. Sigmund Freud, ‘Driften en hun lotgevallen’, in Psychoanalytische theorie 2, Boom, Meppel/Amsterdam, 1986, blz. 29-65.

16. Konrad Lorenz, Agressie bij dier en mens, Ploegsma, Amsterdam, 1984, zesde druk, blz. 267-268.

17. Norbert Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Aula, Het Spectrum, Utrecht, 1982.

18. Gerhard Vinnai, Voetbalsport als ideologie, Meulenhoff, Amsterdam, 1972.

19. Berkmoes, H. (1985) ‘preventie van criminaliteit’. Panopticon, 513 – 525

20. Deklerck, J (1996) ‘De preventiepiramide, oriëntatiekader voor geïntegreerde preventie’. Panopticon, 4, 347-363

21. Deklerck, J. (2001) ‘Naar een fundamentele criminaliteitspreventie’. Welzijnsgids, Deurne: Kluwer, (40), 41-98

22. Hebberecht, P. (2002) ‘Naar een nog meer repressief veiligheidsbeleid in Nederland en Frankrijk’. Panopticon,5,375-383.

23. Meijlaers, S. & Kaesemans, B. (eds.) (2000) ‘Criminologen in de veiligheidspreventie’. In: Vanderborght, J., Vanacker, J. & Maes, E., Criminologie. De wetenschap. De mens. Brussel: Politeia, 225-244.

24. Peters, T. & Hutsebat, F. (1989) ‘Over de samenhang der dingen: criminaliteitsbestrijding als een geïntegreerde sociale probleembenadering’. Panopticon, 487-492

25. Van Outrive, L. (1981) ‘Preventie een kwalijk begrip’. Tijdschrift voor sociaal welzijn. 8, 15-16

26. Clarke en Eck, 2003 sept 45 “Become an problem-solving crime analyst in 55 easy steps”

27. Bowers and Johnson 2003 “Weighted displacement quotient “

28. Braga et Al.,1999 “Problem oriented policing in Violent Crime places: A randomized experiment”

29. Weisburd and Green 1995 “Measuring immediate spatial displacement: Methological problems and issues”

30. Hesseling, 1994 “Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit”

31. Matthews 1993 “ Kerb-crawling, prostitution and multi-agency policing”

32. Wiles and Costello 2000 “ “The road to nowhere”: the evidence for travelling criminals”

33 BILLIET, J. (2001) Selectie van eenheden: steekproeven. In: BILLIET, J. & H. WAEGE, Samenleving onderzocht. Methoden voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 181-200.

34 BOSSCHERE, D. (2005). "Voetbal: een feest!" Werkelijkheid of illusie? De fankaart doorgelic.ht. Gent: Universiteit Gent, dis. lic. criminologische wetenschappen.

35 CARTUYVELS, Y. & P. HEBBERECHT (2001) La politique fédérale Belge de sécurité et de prévention de la criminalité (1990-1999). Déviance et Société, 25, 4, 403-426.

36 CLAERHOUT. (2004). Tot uw dienst. De Tijd, NV Mediafin.
DENSCOMBE, M (1998). The good research guide for small scale social research projects.

37 Buckingham: Open University Press.
DE PAUW, E. (2004). Publieke en private samenwerkingsverbanden, inzake veiligheid in

38 voetbalstadions. Gent: Universiteit Gent, dis. lic.. criminologische wetenschappen. DE PAUW, E. S. PLEYSIER & L. VANDERVORST (2008). Diversiteit bij voetbalclubs uit de eerste klassen en de K.B.V.B. Kortrijk: EMV, onderzoeksrapport in opdracht van de

39 FOD Binnenlandse Zaken.
DERIDDER, H. (2008) Best practices: football in the community. Onderzoeksrapport,

40 Brussel: FOD Binnenlandse Zaken, Voetbalcel.
DERIDDER, H. & J. QUATAERT. (2002). Europa trekt de rode kaart: een nieuwe aanpak

41 Onbekend, o. (14 decamber 2012). Breleur kent pas in juni 2013 strafmaa voor slagen aan Teinse stewards. Het laatste nieuws, 34.

42 onbekend, o. (13 decamber 2012) Europese basketwedstrij van Charleroi eindigt in vechtpartij, het nieuwsbad, 0.

43 Onbekend, o. (12 december 2012) Sylvio Breleur voor rechter na slagen aan stewards. Nieuwsblad 0.

44 STRO (10december 2012) opnieuw supporter gearreseerd wegens racism. Het belang van limburg, 27

45 Onbekend, O. (14 december 2012) Basketbal kort. Het laatste nieuws, 33

46 Celis, R. (1995). Stewards in de voetbalstadions [bachelorproef]. Leuven: KATHO

47 Jansen, G.(2012) De private bewaking tijdens sportmanifestaties : stewards [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO: IPSOC

48 Francis, T. (2008) Een evaluatie van de werking van de stewards in het kader van de Voetbalwet [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO: IPSOC

49 Van Der Borght, L. (2001) De voetbalwet: feiten en aanpak [bachelorproef]. Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK

50 De Knop, M., (1996) Rode kaart, de passieve veiligheid binnen voetbalstadions

51 Janssens, S., Janssen, C., (1996) Jong en goed gek: jeugdbendes in Brussel

52 Tobback, L., (1991) Ordehandhaving bij sportmanifestaties

53 Carlson, N R., (1991) Physiology of behaviour

54 McCauley, C., (1990) Conference overview in het antropology

55 Quataert, J.,(2009) Voetbal is weer een feest, Het Politiejournaal, 9, 17-23

56 Vanhecke, J., (2007) Nieuwe voetbalwet plaatst voetbalclubs voor hun verantwoordelijkheid, Het Politiejournaal, 8, 7-15

57 De Beus, D., (2012) KVW Zaventem doet alles om hinder te beperken
Voetbalploeg verbaasd over kritiek op overlast, Hln.be

59 DE PAUW, E. (2004). Publieke en private samenwerkingsverbanden, inzake veiligheid in voetbalstadions. Gent: Universiteit Gent, dis. lic.. criminologische wetenschappen.

60 DE PAUW, E. S. PLEYSIER & L. VANDERVORST (2008). Diversiteit bij voetbalclubs uit de eerste klassen en de K.B.V.B. Kortrijk: EMV, onderzoeksrapport in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken.

61 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. (2005). De vzw. Brussel: A.Bourlet.GEERITS, M. (1995). Stewards in het voetbalstadion. Politieofficier, 3, 43-64.

62 GEUDENS G & J. VANHECKE e.a. (2008). Zakboekje veiligheid bij voetbalwedstrijden 2009. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.

63 STOL W. Begrippenkader integrale veiligheid. In: STOL W., TIELENBURG C., RODENHUIS, W., PLEYSIER, S., & TIMMER, J (Red). Basisboek Integrale Veiligheid. Uitgeverij Coutinho, (2011), 43-54

64 Buruma, Y. (2005). De dreigingsspiraal : onbedoelde neveneffecten van de misdaadbestrijding. Den Haag : Boom Juridische Uitgevers

65 Bron: De Pauw, E (2012). Inleiding in de integrale veiligheid Cursus. Kortrijk: KATH IPSOC

66 STOL W. Begrippenkader integrale veiligheid. In: STOL W., TIELENBURG C., RODENHUIS, W., PLEYSIER, S., & TIMMER, J (Red). Basisboek Integrale Veiligheid. Uitgeverij Coutinho, 2011, 43-54

67 (Vanhecke, Jo., (2007) Politiejournaal-Politieofficier)

68 (De pauw, E. (2008). Diversiteit bij voetbalclubs uit de eerste klasse en de KBVB: FOD Buitenlandse zaken)

69 Vanhecke, J. (1976). Reclame en design. Kortrijk: KATHO IPSOC

70 Van Der Borght, L. (2001). De voetbalwet: feiten en aanpak. Kortrijk: KATHO IPSOC

71 Van Hoof, J. (2006). De voetbalwet: een evaluatie. Kortrijk: KATHO IPSOC

72 Brouwer, J., Jacobs, K. (2012). Naar een Engelse voetbalwet. Nederlands Juristenblad

73 Wet van 21 december 1998, B.S. 3 februari 1999

74 Wet van 10 maart 2003, B.S. 31 maart 2003

75 Wet van 25 april 2007, B.S. 8 mei 2007

76 KB van 20 juli 2005, B.S. 4 augustus 2005

77 KB van 22 februari 2006, B.S. 5 oktober 2006

78 Omzendbrief OOP 39 van 24 oktober 2002, B.S. 13 november

79 Omzendbrief OOP 40, B.S. 2 juli 2007

80 Handboek politiediensten, Kluwer, nummer 23, 14 oktober 1991, p. 19

81 Jaarverslag IVV seizoen 2008-2009

82 PB C 196, 13 juli 1999, p. 1

83 http://www.fitc.org.uk

84 www.openstadion.be

85 Resolutie van de raad, van 4 december 2006, betreffende een geactualiseerd handboek met aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie waarbij ten minste 1 lidstaat is betrokken, (2006/C322/01) van 29-12.2006, van p. 1 - 39

86 Football hooliganism, policing and the war on the Englisch disease, 2007

87 De politionele aanpak van veiligheid bij voetbalwedstrijden in België, Otto Adang en Karin Esman, p. 67

88 Besluit van de raad van 25 april 2002, publicatieblad EU van 8 mei 2002

89 Besluit van de raad van 12 juni 2007, publicatieblad 15 juni 2007

90 PB C 196, 13 juli 1999, p. 1

91 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, (2002/ C 22/01)

92 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, (2002 8131/02)

93 Het Koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid n.a.v. voetbalwdstrijden, B.S., 2 juli 1999

94 Het Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen, B.S., 10 juli 1999

95 Het Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden van de indienstneming van voetbalstewards, B.S., 16 juni 1999

96 besafe.ibz.be/NL/Academici/onderzoek_recherche/Documents/Eindrapport%20verbetervoorstellen%20stewardwerking%20Belgi%C3%AB%2009%2004%2009 .pdf